กราฟภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถจังหวัด ชัยภูมิ

ข้อมูลภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถจังหวัด ชัยภูมิ

อำเภอ ใช้ได้ปกติ
/สภาพดี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 1-5 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 6-10 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี
ใช้งานไม่ได้ รวม
อำเภอเมืองชัยภูมิ 26 2 11 5 0 44
อำเภอบ้านเขว้า 6 6 0 0 0 12
อำเภอคอนสวรรค์ 17 6 4 2 0 29
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 3 4 2 10 2 21
อำเภอหนองบัวแดง 5 14 0 0 2 21
อำเภอจัตุรัส 4 7 3 0 1 15
อำเภอบำเหน็จณรงค์ 13 1 1 0 0 15
อำเภอหนองบัวระเหว 7 10 1 1 0 19
อำเภอเทพสถิต 2 0 2 3 2 9
อำเภอภูเขียว 7 2 3 1 1 14
อำเภอบ้านแท่น 0 0 0 0 0 0
อำเภอแก้งคร้อ 11 2 2 0 4 19
อำเภอคอนสาร 13 0 0 5 0 18
อำเภอภักดีชุมพล 2 1 1 4 3 11
อำเภอเนินสง่า 10 8 4 3 9 34
อำเภอซับใหญ่ 0 0 0 0 0 0

ภาพรวมคุ้มครองประกันภัยภาพรวมจังหวัด ชัยภูมิ

ภาพรวมแหล่งงบประมาณภาพรวมจังหวัด ชัยภูมิ

กราฟสรุปข้อมูลรถภาพรวมจังหวัดชัยภูมิ แยกตามประเภทรถ

สรุปข้อมูลรถภาพรวมจังหวัดชัยภูมิ แยกตามรายการรถ

รายการ จำนวน
รถตู้ /รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 20
รถตู้ /รถโดยสาร อื่น ๆ 33
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 57
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 2
รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ 6
รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง 1
รถพยาบาล อื่น ๆ 19
รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี(Eco Car) 1
รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ 1
รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์ 1
รถนั่งส่วนกลาง อื่น ๆ 7
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 3
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 1
รถยนต์ตรวจการณ์ อื่น ๆ 3
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 33
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 2
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 3
รถจักรยานยนต์ ขนาดน้อยกว่า 110 ซีซี 12
รถจักรยานยนต์ อื่น ๆ 13
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 8
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 3
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 6
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 3
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 4
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 10
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 6
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 1
รถบรรทุก (ดีเซล) อื่น ๆ 7
รถบรรทุกขยะ อื่น ๆ 1
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) 5
จำนวนรถ

281 รายการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2021-05-17 11:29:32
จำนวนรถ

44 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-29 14:54:17
จำนวนรถ

12 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-18 09:25:22
จำนวนรถ

29 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-15 16:46:40
จำนวนรถ

21 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-14 16:07:18
จำนวนรถ

21 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-02-26 13:53:34
จำนวนรถ

15 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-07 17:14:04
จำนวนรถ

15 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-13 17:51:55
จำนวนรถ

19 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-15 11:08:40
จำนวนรถ

9 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-04 17:52:46
จำนวนรถ

14 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-14 13:39:16
จำนวนรถ

0 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ :
จำนวนรถ

19 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-18 10:52:47
จำนวนรถ

18 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-14 16:21:48
จำนวนรถ

11 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-14 11:52:56
จำนวนรถ

34 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-07 12:07:06
จำนวนรถ

0 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ :