กราฟภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถจังหวัด สุรินทร์

ข้อมูลภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถจังหวัด สุรินทร์

อำเภอ ใช้ได้ปกติ
/สภาพดี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 1-5 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 6-10 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี
ใช้งานไม่ได้ รวม
อำเภอเมืองสุรินทร์ 50 35 10 9 11 115
อำเภอชุมพลบุรี 26 8 2 3 8 47
อำเภอท่าตูม 14 20 1 2 2 39
อำเภอจอมพระ 11 7 4 7 7 36
อำเภอปราสาท 21 1 0 0 3 25
อำเภอกาบเชิง 7 5 8 1 15 36
อำเภอรัตนบุรี 42 11 2 5 0 60
อำเภอสนม 19 5 0 4 2 30
อำเภอศีขรภูมิ 18 12 5 0 14 49
อำเภอสังขะ 21 14 12 2 2 51
อำเภอลำดวน 11 5 4 2 1 23
อำเภอสำโรงทาบ 29 1 0 1 0 31
อำเภอบัวเชด 16 9 1 0 9 35
อำเภอพนมดงรัก 10 11 3 6 1 31
อำเภอศรีณรงค์ 10 4 2 2 10 28
อำเภอเขวาสินรินทร์ 9 8 1 2 4 24
อำเภอโนนนารายณ์ 3 2 0 0 2 7

ภาพรวมคุ้มครองประกันภัยภาพรวมจังหวัด สุรินทร์

ภาพรวมแหล่งงบประมาณภาพรวมจังหวัด สุรินทร์

กราฟสรุปข้อมูลรถภาพรวมจังหวัดสุรินทร์ แยกตามประเภทรถ

สรุปข้อมูลรถภาพรวมจังหวัดสุรินทร์ แยกตามรายการรถ

รายการ จำนวน
รถตู้ /รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 39
รถตู้ /รถโดยสาร อื่น ๆ 13
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 79
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 3
รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ 1
รถพยาบาล อื่น ๆ 9
รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี(Eco Car) 1
รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ 3
รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์ 2
รถนั่งส่วนกลาง อื่น ๆ 3
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 3
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 1
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 3
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 3
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 217
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 12
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 31
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี 2
รถจักรยานยนต์ ขนาดน้อยกว่า 110 ซีซี 80
รถจักรยานยนต์ อื่น ๆ 21
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 10
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 14
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 16
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 14
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 3
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 11
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 6
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 6
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 20
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 3
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 6
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 3
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 6
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ 1
รถบรรทุก (ดีเซล) อื่น ๆ 5
รถบรรทุกขยะ อื่น ๆ 1
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) 7
จำนวนรถ

667 รายการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2021-05-17 10:08:43
จำนวนรถ

115 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-31 09:36:30
จำนวนรถ

47 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-31 13:47:31
จำนวนรถ

39 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 14:28:55
จำนวนรถ

36 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-29 12:09:05
จำนวนรถ

25 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-02-14 11:27:31
จำนวนรถ

36 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-31 19:26:27
จำนวนรถ

60 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 12:11:34
จำนวนรถ

30 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-18 16:33:21
จำนวนรถ

49 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 18:28:38
จำนวนรถ

51 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 14:21:14
จำนวนรถ

23 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-04-05 14:48:51
จำนวนรถ

31 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-25 12:21:04
จำนวนรถ

35 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-31 10:30:15
จำนวนรถ

31 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 16:09:46
จำนวนรถ

28 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 22:10:22
จำนวนรถ

24 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 16:35:11
จำนวนรถ

7 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 16:11:03