กราฟภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถจังหวัด นครราชสีมา

ข้อมูลภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถจังหวัด นครราชสีมา

อำเภอ ใช้ได้ปกติ
/สภาพดี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 1-5 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 6-10 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี
ใช้งานไม่ได้ รวม
อำเภอเมืองนครราชสีมา 111 74 13 6 22 226
อำเภอครบุรี 54 7 2 3 7 73
อำเภอเสิงสาง 31 6 5 3 10 55
อำเภอคง 10 0 2 0 0 12
อำเภอบ้านเหลื่อม 22 5 2 2 12 43
อำเภอจักราช 23 8 6 2 4 43
อำเภอโชคชัย 27 23 9 4 18 81
อำเภอด่านขุนทด 24 10 0 0 5 39
อำเภอโนนไทย 16 12 0 0 2 30
อำเภอโนนสูง 68 10 4 2 12 96
อำเภอขามสะแกแสง 2 14 2 3 23 44
อำเภอบัวใหญ่ 24 13 10 3 11 61
อำเภอประทาย 20 8 4 0 3 35
อำเภอปักธงชัย 50 22 2 5 9 88
อำเภอพิมาย 58 14 1 0 6 79
อำเภอห้วยแถลง 25 27 3 4 10 69
อำเภอชุมพวง 30 8 1 3 11 53
อำเภอสูงเนิน 32 23 4 2 0 61
อำเภอขามทะเลสอ 24 9 0 2 6 41
อำเภอสีคิ้ว 48 14 6 2 4 74
อำเภอปากช่อง 37 35 4 2 16 94
อำเภอหนองบุญมาก 15 0 0 0 2 17
อำเภอแก้งสนามนาง 15 4 2 1 9 31
อำเภอโนนแดง 17 4 0 0 0 21
อำเภอวังน้ำเขียว 15 7 2 1 4 29
อำเภอเทพารักษ์ 9 10 0 0 7 26
อำเภอเมืองยาง 11 6 1 4 2 24
อำเภอพระทองคำ 17 9 1 0 1 28
อำเภอลำทะเมนชัย 12 11 2 2 3 30
อำเภอบัวลาย 18 1 1 4 3 27
อำเภอสีดา 15 3 2 1 5 26
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 20 3 0 0 2 25

ภาพรวมคุ้มครองประกันภัยภาพรวมจังหวัด นครราชสีมา

ภาพรวมแหล่งงบประมาณภาพรวมจังหวัด นครราชสีมา

แผนจัดซื้อรถ 5 ปี ภาพรวมจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ 2562 2563 2564 2565 2566 รวมแผน 5 ปี
อำเภอเมืองนครราชสีมา 1 23 1 1 2 28
อำเภอครบุรี 0 3 0 1 0 4
อำเภอเสิงสาง 0 1 0 0 0 1
อำเภอคง 0 0 0 0 0 0
อำเภอบ้านเหลื่อม 0 2 0 0 0 2
อำเภอจักราช 0 1 1 0 0 2
อำเภอโชคชัย 0 2 0 0 0 2
อำเภอด่านขุนทด 0 3 1 1 0 5
อำเภอโนนไทย 0 3 0 1 0 4
อำเภอโนนสูง 0 3 0 0 0 3
อำเภอขามสะแกแสง 0 4 0 0 0 4
อำเภอบัวใหญ่ 0 7 0 0 0 7
อำเภอประทาย 0 6 0 0 0 6
อำเภอปักธงชัย 0 7 0 0 0 7
อำเภอพิมาย 0 7 1 0 0 8
อำเภอห้วยแถลง 0 4 0 0 0 4
อำเภอชุมพวง 0 13 2 2 3 20
อำเภอสูงเนิน 0 4 1 2 0 7
อำเภอขามทะเลสอ 0 0 0 0 0 0
อำเภอสีคิ้ว 0 9 0 1 1 11
อำเภอปากช่อง 0 3 0 0 0 3
อำเภอหนองบุญมาก 0 1 0 0 0 1
อำเภอแก้งสนามนาง 0 2 0 0 0 2
อำเภอโนนแดง 0 0 1 0 0 1
อำเภอวังน้ำเขียว 0 5 0 0 0 5
อำเภอเทพารักษ์ 0 3 0 0 0 3
อำเภอเมืองยาง 0 1 0 0 0 1
อำเภอพระทองคำ 0 0 0 0 0 0
อำเภอลำทะเมนชัย 0 0 1 1 0 2
อำเภอบัวลาย 0 1 0 0 0 1
อำเภอสีดา 0 5 2 0 0 7
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 0 2 0 0 0 2

กราฟสรุปข้อมูลรถภาพรวมจังหวัดนครราชสีมา แยกตามประเภทรถ

สรุปข้อมูลรถภาพรวมจังหวัดนครราชสีมา แยกตามรายการรถ

รายการ จำนวน
รถตู้ /รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 79
รถตู้ /รถโดยสาร อื่น ๆ 42
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 139
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 32
รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ 3
รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง 16
รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง 2
รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง 1
รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดใหญ่ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง 3
รถพยาบาล อื่น ๆ 19
รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ 6
รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์ 3
รถนั่งส่วนกลาง อื่น ๆ 17
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 3
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 1
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 11
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 7
รถยนต์ตรวจการณ์ อื่น ๆ 2
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 396
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 17
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 55
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี 4
รถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี 1
รถจักรยานยนต์ ขนาดน้อยกว่า 110 ซีซี 186
รถจักรยานยนต์ อื่น ๆ 80
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 22
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 4
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 23
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 66
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 6
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 12
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 39
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 6
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 32
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 37
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 7
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 25
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 134
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 6
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 31
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 7
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 8
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 33
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 3
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 6
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ 6
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ 3
รถบรรทุก (ดีเซล) อื่น ๆ 8
รถบรรทุกขยะ อื่น ๆ 3
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) 26
จำนวนรถ

1,681 รายการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2021-05-17 10:38:52
จำนวนรถ

226 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-04-02 14:44:21
จำนวนรถ

73 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-16 09:29:56
จำนวนรถ

55 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-08 17:03:50
จำนวนรถ

12 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-04-02 14:19:26
จำนวนรถ

43 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-22 15:35:33
จำนวนรถ

43 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-15 15:49:25
จำนวนรถ

81 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-15 15:52:09
จำนวนรถ

39 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-12 17:32:00
จำนวนรถ

30 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-14 11:19:13
จำนวนรถ

96 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-14 16:18:29
จำนวนรถ

44 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-06-11 12:32:08
จำนวนรถ

61 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-06-27 14:47:21
จำนวนรถ

35 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-15 11:50:47
จำนวนรถ

88 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-14 16:30:02
จำนวนรถ

79 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-21 08:39:08
จำนวนรถ

69 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-15 08:36:22
จำนวนรถ

53 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-15 09:11:35
จำนวนรถ

61 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-13 18:00:43
จำนวนรถ

41 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-20 15:49:58
จำนวนรถ

74 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-19 11:42:36
จำนวนรถ

94 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-19 14:01:51
จำนวนรถ

17 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-04-19 13:08:08
จำนวนรถ

31 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-19 14:17:15
จำนวนรถ

21 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-18 13:58:53
จำนวนรถ

29 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-14 10:00:10
จำนวนรถ

26 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-14 16:11:04
จำนวนรถ

24 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-04-03 15:07:02
จำนวนรถ

28 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-14 16:27:15
จำนวนรถ

30 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-15 14:52:27
จำนวนรถ

27 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-14 15:14:45
จำนวนรถ

26 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-14 09:53:53
จำนวนรถ

25 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-15 19:48:49