กราฟภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอศรีณรงค์

ข้อมูลภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอศรีณรงค์

ตำบล ใช้ได้ปกติ
/สภาพดี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 1-5 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 6-10 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี
ใช้งานไม่ได้ รวม
ตำบลณรงค์ 7 3 1 0 2 13
ตำบลแจนแวน 1 0 0 1 3 5
ตำบลตรวจ 1 0 0 0 2 3
ตำบลหนองแวง 1 1 0 0 3 5
ตำบลศรีสุข 0 0 1 1 0 2

ภาพรวมคุ้มครองประกันภัยภาพรวมอำเภอศรีณรงค์

ภาพรวมแหล่งงบประมาณภาพรวมอำเภอศรีณรงค์

แผนจัดซื้อรถ 5 ปี ภาพรวมอำเภอศรีณรงค์

ตำบล 2562 2563 2564 2565 2566 รวมแผน 5 ปี
ตำบลณรงค์ 0 1 0 0 0 1
ตำบลแจนแวน 0 4 0 0 0 4
ตำบลตรวจ 0 3 3 3 3 12
ตำบลหนองแวง 0 0 0 0 0 0
ตำบลศรีสุข 0 3 0 0 0 3

กราฟสรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอศรีณรงค์ แยกตามประเภทรถ

สรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอศรีณรงค์ แยกตามรายการรถ

รายการ จำนวน
รถตู้ /รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1
รถตู้ /รถโดยสาร อื่น ๆ 2
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2
รถพยาบาล อื่น ๆ 1
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 13
รถจักรยานยนต์ ขนาดน้อยกว่า 110 ซีซี 7
รถจักรยานยนต์ อื่น ๆ 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
จำนวนรถภาพรวม

28 รายการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2021-06-13 20:23:09
จำนวนรถ

13 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 14:10:24
จำนวนรถ

5 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-12 14:29:04
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-14 11:11:26
จำนวนรถ

5 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-15 09:15:06
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 22:10:22