กราฟภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอบัวเชด

ข้อมูลภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอบัวเชด

ตำบล ใช้ได้ปกติ
/สภาพดี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 1-5 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 6-10 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี
ใช้งานไม่ได้ รวม
ตำบลบัวเชด 8 2 0 0 2 12
ตำบลสะเดา 0 2 0 0 0 2
ตำบลจรัส 4 0 0 0 4 8
ตำบลตาวัง 2 1 1 0 1 5
ตำบลอาโพน 1 4 0 0 1 6
ตำบลสำเภาลูน 1 0 0 0 1 2

ภาพรวมคุ้มครองประกันภัยภาพรวมอำเภอบัวเชด

ภาพรวมแหล่งงบประมาณภาพรวมอำเภอบัวเชด

แผนจัดซื้อรถ 5 ปี ภาพรวมอำเภอบัวเชด

ตำบล 2562 2563 2564 2565 2566 รวมแผน 5 ปี
ตำบลบัวเชด 0 3 0 0 0 3
ตำบลสะเดา 0 2 0 0 0 2
ตำบลจรัส 0 3 2 0 0 5
ตำบลตาวัง 0 1 0 0 0 1
ตำบลอาโพน 0 1 0 0 0 1
ตำบลสำเภาลูน 0 1 0 0 0 1

กราฟสรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอบัวเชด แยกตามประเภทรถ

สรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอบัวเชด แยกตามรายการรถ

รายการ จำนวน
รถตู้ /รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2
รถตู้ /รถโดยสาร อื่น ๆ 2
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 3
รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ 1
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 11
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 4
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 4
รถจักรยานยนต์ ขนาดน้อยกว่า 110 ซีซี 3
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 4
จำนวนรถภาพรวม

35 รายการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2021-06-13 20:16:47
จำนวนรถ

12 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-12 13:28:33
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-13 16:45:05
จำนวนรถ

8 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-14 15:51:24
จำนวนรถ

5 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-31 10:30:15
จำนวนรถ

6 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-19 10:13:11
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-29 15:55:45