กราฟภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอลำดวน

ข้อมูลภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอลำดวน

ตำบล ใช้ได้ปกติ
/สภาพดี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 1-5 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 6-10 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี
ใช้งานไม่ได้ รวม
ตำบลลำดวน 11 1 1 1 0 14
ตำบลโชคเหนือ 0 2 0 0 1 3
ตำบลอู่โลก 0 1 1 0 0 2
ตำบลตรำดม 0 1 1 0 0 2
ตำบลตระเปียงเตีย 0 0 1 1 0 2

ภาพรวมคุ้มครองประกันภัยภาพรวมอำเภอลำดวน

ภาพรวมแหล่งงบประมาณภาพรวมอำเภอลำดวน

แผนจัดซื้อรถ 5 ปี ภาพรวมอำเภอลำดวน

ตำบล 2562 2563 2564 2565 2566 รวมแผน 5 ปี
ตำบลลำดวน 0 1 0 0 0 1
ตำบลโชคเหนือ 0 0 0 0 0 0
ตำบลอู่โลก 0 1 0 0 0 1
ตำบลตรำดม 0 1 0 0 0 1
ตำบลตระเปียงเตีย 0 1 0 0 0 1

กราฟสรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอลำดวน แยกตามประเภทรถ

สรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอลำดวน แยกตามรายการรถ

รายการ จำนวน
รถตู้ /รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 4
รถนั่งส่วนกลาง อื่น ๆ 1
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 2
รถจักรยานยนต์ อื่น ๆ 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1
จำนวนรถภาพรวม

23 รายการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2021-06-13 22:25:13
จำนวนรถ

14 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 13:52:11
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-04-05 14:48:51
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 12:44:16
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-29 15:40:17
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-29 13:13:23