กราฟภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอศีขรภูมิ

ข้อมูลภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอศีขรภูมิ

ตำบล ใช้ได้ปกติ
/สภาพดี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 1-5 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 6-10 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี
ใช้งานไม่ได้ รวม
ตำบลระแงง 4 10 3 0 0 17
ตำบลตรึม 2 0 0 0 0 2
ตำบลจารพัต 0 0 0 0 0 0
ตำบลยาง 0 0 0 0 0 0
ตำบลแตล 0 0 0 0 0 0
ตำบลหนองบัว 0 1 0 0 3 4
ตำบลคาละแมะ 0 0 2 0 2 4
ตำบลหนองเหล็ก 0 0 0 0 0 0
ตำบลหนองขวาว 1 1 0 0 3 5
ตำบลช่างปี่ 2 0 0 0 2 4
ตำบลกุดหวาย 2 0 0 0 0 2
ตำบลขวาวใหญ่ 2 0 0 0 0 2
ตำบลนารุ่ง 1 0 0 0 2 3
ตำบลตรมไพร 2 0 0 0 0 2
ตำบลผักไหม 2 0 0 0 2 4

ภาพรวมคุ้มครองประกันภัยภาพรวมอำเภอศีขรภูมิ

ภาพรวมแหล่งงบประมาณภาพรวมอำเภอศีขรภูมิ

แผนจัดซื้อรถ 5 ปี ภาพรวมอำเภอศีขรภูมิ

กราฟสรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอศีขรภูมิ แยกตามประเภทรถ

สรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอศีขรภูมิ แยกตามรายการรถ

รายการ จำนวน
รถตู้ /รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2
รถพยาบาล อื่น ๆ 6
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 2
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 17
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 3
รถจักรยานยนต์ ขนาดน้อยกว่า 110 ซีซี 9
รถจักรยานยนต์ อื่น ๆ 3
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ 1
รถบรรทุก (ดีเซล) อื่น ๆ 2
รถบรรทุกขยะ อื่น ๆ 1
จำนวนรถภาพรวม

49 รายการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2021-06-13 20:29:47
จำนวนรถ

17 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-26 09:31:13
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 14:59:01
จำนวนรถ

0 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ :
จำนวนรถ

0 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ :
จำนวนรถ

0 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ :
จำนวนรถ

4 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 15:09:28
จำนวนรถ

4 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 11:54:10
จำนวนรถ

0 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ :
จำนวนรถ

5 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 11:38:02
จำนวนรถ

4 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 18:28:38
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 14:48:57
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 14:57:48
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 13:53:35
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 15:28:10
จำนวนรถ

4 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 14:48:40