กราฟภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอจอมพระ

ข้อมูลภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอจอมพระ

ตำบล ใช้ได้ปกติ
/สภาพดี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 1-5 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 6-10 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี
ใช้งานไม่ได้ รวม
ตำบลจอมพระ 4 2 3 4 1 14
ตำบลเมืองลีง 1 2 0 0 0 3
ตำบลกระหาด 2 0 0 0 0 2
ตำบลบุแกรง 0 0 0 2 3 5
ตำบลหนองสนิท 0 0 1 1 0 2
ตำบลบ้านผือ 2 2 0 0 2 6
ตำบลลุ่มระวี 1 0 0 0 0 1
ตำบลชุมแสง 0 1 0 0 1 2
ตำบลเป็นสุข 1 0 0 0 0 1

ภาพรวมคุ้มครองประกันภัยภาพรวมอำเภอจอมพระ

ภาพรวมแหล่งงบประมาณภาพรวมอำเภอจอมพระ

แผนจัดซื้อรถ 5 ปี ภาพรวมอำเภอจอมพระ

กราฟสรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอจอมพระ แยกตามประเภทรถ

สรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอจอมพระ แยกตามรายการรถ

รายการ จำนวน
รถตู้ /รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 5
รถนั่งส่วนกลาง อื่น ๆ 1
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 15
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1
รถจักรยานยนต์ ขนาดน้อยกว่า 110 ซีซี 2
รถจักรยานยนต์ อื่น ๆ 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 3
รถบรรทุก (ดีเซล) อื่น ๆ 1
จำนวนรถภาพรวม

36 รายการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2021-06-13 21:22:23
จำนวนรถ

14 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 14:54:43
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-29 12:09:05
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 16:57:32
จำนวนรถ

5 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 15:28:17
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 13:11:35
จำนวนรถ

6 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 14:02:37
จำนวนรถ

1 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 13:48:05
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 13:02:12
จำนวนรถ

1 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 13:18:55