กราฟภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอเมืองสุรินทร์

ข้อมูลภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอเมืองสุรินทร์

ตำบล ใช้ได้ปกติ
/สภาพดี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 1-5 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 6-10 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี
ใช้งานไม่ได้ รวม
ตำบลในเมือง 27 26 2 0 1 56
ตำบลตั้งใจ 0 1 0 0 0 1
ตำบลเพี้ยราม 1 2 0 0 0 3
ตำบลนาดี 1 0 1 1 2 5
ตำบลท่าสว่าง 5 0 0 0 0 5
ตำบลสลักได 1 0 0 1 1 3
ตำบลตาอ็อง 1 0 0 1 1 3
ตำบลสำโรง 0 0 0 0 3 3
ตำบลแกใหญ่ 2 0 0 0 0 2
ตำบลนอกเมือง 0 2 0 0 0 2
ตำบลคอโค 1 1 0 0 1 3
ตำบลสวาย 2 0 2 1 0 5
ตำบลเฉนียง 1 1 0 0 1 3
ตำบลเทนมีย์ 0 0 2 0 0 2
ตำบลนาบัว 1 0 1 3 0 5
ตำบลเมืองที 0 0 2 1 0 3
ตำบลราม 2 0 0 0 0 2
ตำบลบุฤาษี 0 1 0 1 0 2
ตำบลตระแสง 2 0 0 0 0 2
ตำบลแสลงพันธ์ 3 0 0 0 0 3
ตำบลกาเกาะ 0 1 0 0 1 2

ภาพรวมคุ้มครองประกันภัยภาพรวมอำเภอเมืองสุรินทร์

ภาพรวมแหล่งงบประมาณภาพรวมอำเภอเมืองสุรินทร์

แผนจัดซื้อรถ 5 ปี ภาพรวมอำเภอเมืองสุรินทร์

กราฟสรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอเมืองสุรินทร์ แยกตามประเภทรถ

สรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอเมืองสุรินทร์ แยกตามรายการรถ

รายการ จำนวน
รถตู้ /รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 18
รถตู้ /รถโดยสาร อื่น ๆ 2
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 7
รถพยาบาล อื่น ๆ 1
รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี(Eco Car) 1
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 3
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 21
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 2
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 6
รถจักรยานยนต์ ขนาดน้อยกว่า 110 ซีซี 31
รถจักรยานยนต์ อื่น ๆ 3
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 3
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 3
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 3
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 3
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) 3
จำนวนรถภาพรวม

115 รายการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2021-06-13 22:14:49
จำนวนรถ

56 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-29 20:57:06
จำนวนรถ

1 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 10:44:59
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 13:52:18
จำนวนรถ

5 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 10:22:43
จำนวนรถ

5 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 16:41:48
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 14:52:52
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-06 17:26:43
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-31 09:36:30
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 16:33:02
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-29 11:34:42
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 11:10:18
จำนวนรถ

5 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 10:40:21
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 13:46:42
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 10:31:31
จำนวนรถ

5 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 11:46:56
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 13:46:52
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 18:26:28
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-19 14:39:52
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 11:10:51
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-29 12:51:23
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-29 14:14:00